Informacja dotycząca podstawowych konsekwencji w obszarze VAT upływu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.

Po zakończeniu okresu przejściowego (tj. od 1 stycznia 2021 r.), co do zasady, Zjednoczone Królestwo nie będzie podlegać przepisom UE w dziedzinie VAT. W relacjach pomiędzy UE i Wielką Brytanią nie będą miały miejsca takie transakcje o charakterze wewnątrzunijnym, jak wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów / wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (transakcje B2B) oraz sprzedaż wysyłkowa z/na terytorium kraju (transakcje B2C), lecz zamiast tego wystąpi odpowiednio eksport lub import towarów.

Wyjątkiem będzie terytorium Irlandii Północnej, gdzie na mocy Protokołu w sprawie Irlandii /Irlandii Północnej będą nadal będą obowiązywać unijne regulacje VAT, jednakże wyłącznie w odniesieniu do obrotu towarowego. Oznacza to, że przemieszczenia towarów pomiędzy państwami członkowskimi UE (w tym Polską) a Irlandią Północną (i vice versa) będą dla celów VAT traktowane tak, jak dotychczas. W związku z tym, na potrzeby transakcji towarowych, podatnicy z Irlandii Północnej będą identyfikowani za pomocą odrębnego numeru identyfikacyjnego VAT UE poprzedzonego kodem „XI”.

Co ważne, w przypadku gdy wysyłka lub transport towarów ze Zjednoczonego Królestwa na terytorium Polski (lub na odwrót) rozpocząła się przed upływem okresu przejściowego, ale zakończyła już po tym okresie (po 31 grudnia 2020 r.), to takie przemieszczenie towarów będzie opodatkowane VAT na dotychczasowych zasadach (czyli np. jako WDT, WNT, sprzedaż wysyłkowa), a nie jako eksport /import towarów.

W odniesieniu do świadczenia usług Zjednoczone Królestwo (w tym Irlandia Północna) będzie dla celów podatku VAT traktowana jako państwo trzecie. W przypadku większości usług nie zmienią się jednak zasady dotyczące określenia miejsca ich świadczenia (opodatkowania). Wyjątek będzie dotyczył m.in. wykonywanych na rzecz konsumentów usług wymienionych w art. 28l ustawy o VAT (np. prawnicze, księgowe, tłumaczeń, reklamy), niektórych usług transportu towarów. Ponadto wykluczona zostanie możliwość korzystania z procedury Mini One Stop Shop (MOSS) do usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów ze Zjednoczonego Królestwa.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 lutego 2021 r., przedsiębiorcy nieposiadający siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE, mający siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na dotychczasowych zasadach, tj. bez konieczności ustanowienia przedstawiciela podatkowego dla celów wypełniania obowiązków wynikających z przepisów o VAT.

Zmienią się zasady występowania o zwrot VAT od zakupów dokonanych w Zjednoczonym Królestwie począwszy od 1 stycznia 2021 r., gdyż przestanie mieć zastosowanie dyrektywa 2008/9/WE.

Od tego dnia podróżni mający stałe miejsce zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie (z wyjątkiem terytorium Irlandii Północnej) będą mogli w ramach systemu TAX FREE „odzyskać” VAT od towarów zakupionych na terytorium Polski i wywiezionych w stanie nienaruszonym w bagażu osobistym poza terytorium UE.

Źródła:

Podatki.gov.pl

Serwis Ministerstwa Finansów

opublikowano: 27.03.2019, zmodyfikowano: 08.03.2021